KLAUZULA INFORMACYJNA z RODO – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest:
Centrum Budowlane SIRBUD D. Sip, D. Barańska, D. Barański Sp. J.

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając e-mail na adres: baranski@sirbud.pl.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący
na administratorze art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu dokonania transakcji, przyjęcia zapłaty,
wystawienia faktury, dopełnienia obowiązków publicznoprawnych, dostarczenia towaru,
przeprowadzenia procedury reklamacyjnej.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja w oparciu o:

5. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
a) Dostępu do danych osobowych;
b) Sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe, z zastrzeżeniem,
że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
c) Uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy są niekompletne;
d) Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, tj. przechowywania danych osobowych
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
e) Wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem,
iż przysługuje ono wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
f) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane w celu dokonania transakcji, przyjęcia zapłaty,
wystawienia faktury, dopełnienia obowiązków publicznoprawnych, dostarczenia towaru, przeprowadzenia
procedury reklamacyjnej.

7. Obowiązek podania danych osobowych jest niezbędny do realizacji Państwa zamówienia.

8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.

Powrót do strony głównej
Strona g?ówna